Verkoopscondities
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Al de aanbiedingen zijn zonder verbintenis.
2. Telefonisch gedane bestellingen worden beschouwd als zijnde schriftelijk gedaan.
3. De prijzen zijn exclusief BTW.
4. De fakturen, indien niet gecontesteerd binnen de week na uitgifte, zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk aanvaard door BVBA DE PEDEVALLEI.
5. Klachten i.v.m. de geleverde goederen dienen binnen de 4 uur na de levering te worden meegedeeld aan BVBA DE PEDEVALLEI.
6. Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijnen, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, zal van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per maand, tot op de datum van de daadwerkelijke betaling.
Het verschuldigde bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 62 euro, onafgezien van de eventuele gerechts- of invorderingskosten.
7. Geen of gedeeltelijke betaling brengt zonder enige formaliteit of aanmaning de gedeeltelijke of volledige opzeg van de verkoopsovereenkomst met zich mee. In voorkomend geval of bij annulatie van een bestelling, kan BVBA DE PEDEVALLEI een forfaitaire schadevergoeding vorderen t.b.v. 10% van het factuurbedrag.
8. BVBA DE PEDEVALLEI blijft eigenaar van de bakken die gebruikt worden om de goederen te vervoeren en te leveren.
Eén maal per maand zal BVBA DE PEDEVALLEI een overzicht sturen van get aantal bakken die de klant of de aangeslotene bij levering werd toevertrouwd. Behoudens geschreven protest van de klant of van de aangeslotene per aangetekend schrijven binnen 24 uur wordt de klant geacht akkoord te gaan met de opgegeven hoeveelheid.
De klant of de aangeslotenen verbindt er zich toe deze bakken aan BVBA DE PEDEVALLEI terug te geven bij eerstvolgende levering of op eerste verzoek.
BVBA DE PEDEVALLEI behoudt zich alleszins het recht voor de tegenwaarde van de geleverde bakken die de klant of de aangeslotene zou weigeren terug te geven, te faktureren één week na verzoek tot afgifte per aangetekende brief.
9. Elk geval van overmacht ontlast BVBA DE PEDEVALLEI van haar verantwoordelijkheid inzake het naleven van haar verbintenissen.
10. De aansprakelijkheid van BVBA DE PEDEVALLEI m.b.t. de geleverde goederen wordt uitdrukkelijk beperkt tot het totaalbedrag van de kwestieuze factuur. BVBA DE PEDEVALLEI zal enkel de schade vergoeden die rechtstreeks aan de klant en/of derde werd veroorzaakt, op voorwaarde dat de klant hiervan het bewijs levert.
11. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de onderhavige verkoopsvoorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. De eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.